บริการ

Data & Digital

Agile

เราปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

Intelligent

เราสร้างความแข็งแกร่งด้วยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อคาดการณ์โอกาสและความเสี่ยงทางธุรกิจ

Substantial

เราสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อสังคมด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภค

Our expertise

Data & Digital Management
e.g. data analytics, dashboard, social network

Digital Platform Development
e.g. websites, mobile applications, survey & analysis tool.

TSDS: TOURISM SUPPLY-SIDE DATA SYSTEM

ระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการที่พัฒนาขึ้นตามมาตรฐานสากล เหมาะสำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารงาน งบประมาณโครงการต่างๆ โดย CI Research Center ร่วมกับนักวิชาการด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริหารข้อมูล ด้านการสำรวจ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

กระดานรีพอร์ท
เครื่องมือสำรวจดิจิทัล
แบบฟอร์มสำรวจมาตรฐาน
การบริหารจัดการข้อมูล

VOT: VOICE OF TOURISM

เทคโนโลยีทางเลือกในการจัดการข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์ สำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในมิติต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในผลกระทบจากประสบการณ์และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งทำการวิเคราะห์ผล นำเสนอแนวทางหรือกลยุทธ์การบริหารจัดการ

THAILAND AR GUIDE

ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการกระตุ้นนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวจุดต่างๆ และสร้างประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม AR หรือเทคโนโลยีเสมือนจริง อีกทั้ง ยังสามารถช่วยกระจายรายได้ไปยังร้านค้าในพื้นที่ โดยการมอบสิทธิพิเศษผ่านแอปพลิเคชั่น