เกี่ยวกับเรา

CREATE INTELLIGENCE, CREATE FROM INSIGHT.

ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ หรือ CI ไม่หยุดยั้งในการนำนวัตกรรมมาสร้างสรรค์แพลตฟอร์มอันทรงประสิทธิภาพ เพื่อรองรับธุรกิจการให้บริการให้คำปรึกษา พัฒนามูลค่าผลิตภัณฑ์ บริการ และโครงการต่างๆ ด้วยเครื่องมือทางการตลาดที่ครบวงจร พร้อมสร้างช่องทางสื่อสารการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือวิจัยทางการตลาด และเครื่องมือส่งเสริมการตลาดที่ CI พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ ตลอดจนบูรณาการการทำงานกับภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เพื่อผลลัพธ์ที่ตรงจุด และรวดเร็วอย่างมืออาชีพ

ธุรกิจของเรา

พัฒนาเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน

สร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ยกระดับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

สื่อสารด้วยมุมมองที่น่าสนใจเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง

วางกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนในชุมชน

ธุรกิจของเรา

CI Digital

พัฒนาเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน

CI Media

สร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ยกระดับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

CI Operation

สื่อสารด้วยมุมมองที่น่าสนใจเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง

CI Strategy

วางกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนในชุมชน

ทีมบริหารของเราญาณกร อภิราชกมล
กรรมการบริหาร


เทพิน อริยปิติพันธ์
ผู้อำนวยการสายงานบริหารงานลูกค้า


วุฒิศักดิ์ ศักดิ์ศรีบำรุง
ผู้อำนวยการสายงานดิจิทัล


อนันต์ ลือประดิษฐ์
ผู้อำนวยการสายงานสื่อ


จักรกฤษณ์ จันทร์รัชชกูล
ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ


ญาณกร อภิราชกมล
กรรมการบริหาร


เทพิน อริยปิติพันธ์
ผู้อำนวยการสายงานบริหารงานลูกค้า


วุฒิศักดิ์ ศักดิ์ศรีบำรุง
ผู้อำนวยการสายงานดิจิทัล


อนันต์ ลือประดิษฐ์
ผู้อำนวยการสายงานสื่อ


จักรกฤษณ์ จันทร์รัชชกูล
ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ