CI Operation

สายงานธุรกิจบริหารโครงการ ดำเนินธุรกิจบริหารโครงการและกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการ งานแถลงข่าว กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ฯลฯ ทั้งงานระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยทีมงานมากประสบการณ์ที่มีความชำนาญในการบริหารงานด้วยแผนงานที่มีมาตรฐาน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ระยะเวลา และงบประมาณ เพื่อให้ทุกโครงการและทุกกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด และสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผลงานที่ผ่านมา เช่น มิวสิคเฟสติวัล ไลฟ์สไตล์เฟสติวัล ฯลฯ ซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับในระดับประเทศหลายโครงการ