บริษัท Create Intelligence มอบเงินสมทบกองทุนกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช

คุณเทพิน อริยปิติพันธ์ ผู้บริหาร บริษัทครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ ผู้จัดคอนเสิร์ตเฉลียง Restage (รอบการกุศล 11 ธันวาคม 2567) พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มศิลปินเฉลียง คุณภูษิต ไล้ทอง (คุณแต๋ง) คุณวัชระ ปานเอี่ยม (คุณเจี๊ยบ) คุณเกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ (คุณเกี๊ยง) เข้ามอบเงิบสมทบกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ ในศิริราชมูลนิธิ จำนวน 1,000,000 บาท โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รศ.พญ.นันทกร ทองแตง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษเเละองค์กรสัมพันธ์ รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร และอาจารย์ธนธัช จรัสรุ่งโอฬาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช

กระแสตอบรับเยี่ยม เปิดรอบสมัครเพิ่ม 100 สิทธิ์! กระตุ้นเอาใจนักปั่น กับกิจกรรม ‘ปั่น ปัน รัก 2023’

กระแสตอบรับดีเยี่ยม! กับกิจกรรม ปั่น ปัน รัก Carnival Fair Save Earth Have Fun (ปั่น ปัน รัก 2023) ทางผู้จัดจึงขอเพิ่มรอบเปิดรับสมัครนักปั่นอีกจำนวน 100 ท่านเท่านั้น! ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะครบสิทธิ์ บอกเลยว่า สายปั่นรีบด่วนก่อนพลาดกิจกรรมดีๆ ครั้งนี้

ปั่น ปัน รัก Carnival Fair Save Earth Have Fun (ปั่น ปัน รัก 2023) เป็นเทศกาลปั่นจักรยานกึ่งคานิวัล ที่จะสร้างสีสันให้กับจังหวัดชลบุรี ด้วยแนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน Green Community ตาม หลัก BCG Model ด้านผู้จัดงาน จึงรังสรรค์งานให้กับชุมชน ด้วยการนำสีสันของคานิวัล ตัวตลก กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ มารวมไว้ในกิจกรรมนี้ด้วย และเรายังคงคำนึงถึงการนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้กลับมาใช้ตกแต่งในงาน ไม่ว่าจะเป็นลังพาเลทใช้แล้ว จนกระทั่งคัดสรรวัสดุที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติมาใช้ในงาน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพราะเราสามารถ สนุกได้และรักษาธรรมชาติไว้ได้ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวผ่านเส้นทางการปั่นจักรยาน แบบแรลลี่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บนเส้นทางธรรมชาติ ในโครงการการยกระดับให้จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ ปั่นปันรักที่ป่าสิริเจริญวรรษเนื่อมาจากพระราชดำริ เรียกได้ว่านอกจากได้ปั่นจักรยานออกกำลังกายแล้ว ยังได้ชมความดงงามของธรรมชาติและบรรยากาศรอบข้างที่สวยงามอีกด้วย

อย่ารอช้า สนใจเข้าร่วมสมัครกิจกรรมได้ที่ https://event.thaimtb.com/event.php?e=621 หรือติดตามรายละเอียดการจัดงาน รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ปั่น ปัน รัก 2023 Carnival Fair Save Earth Have Fun สำหรับใครที่สมัครแล้ว เตรียมตัวให้พร้อม แล้วพบกัน 21 พฤษภาคมนี้ ณ ป่าสิริเจริญวรรษเนื่อมาจากพระราชดำริและพื้นที่เชื่อมโยง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

กรมชลประทาน จัดปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อ.เถิน จ.ลำปาง หวังช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ และปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน

กรมชลประทาน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เดินหน้าการศึกษาความเหมาะสมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หวังช่วยบรรเทาการขาดแคลนน้ำและปัญหาอุทกภัยให้ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

  นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า พื้นที่ในตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทั้งเพื่อการเกษตร และการอุปโภค-บริโภค โดยช่วงฤดูฝน เกษตรกรในตำบลล้อมแรดทำการเกษตรโดยพึ่งพาน้ำฝนเป็นหลัก และสูบน้ำจากแม่น้ำวังที่ไหลผ่านในช่วงฝนทิ้งช่วง ทำให้ฤดูแล้งประชาชนประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากแม่น้ำวังมีปริมาณน้ำน้อย ซึ่งจากปัญหาการขาดแคลนน้ำและปัญหาอุทกภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง กรมชลประทานได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนางบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2569 ซึ่งอยู่ในกระบวนการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการศึกษาจัดทำรายงาน วางโครงการและด้านวิศวกรรมชลประทาน เพื่อออกแบบก่อสร้างและประมาณราคา ควบคู่ไปพร้อมกับแผนงาน Land Logistic Hub ของจังหวัดลำปาง ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)

​ โดยได้มีการดำเนินตามขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การศึกษาความเหมาะสม, การศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, การศึกษาและวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและสังคม, การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ และการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม รวมถึงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และพจนานุกรมข้อมูลของโครงการ เนื่องจากโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า เป็นโครงการที่ดำเนินการในแม่น้ำวัง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักใน 23 สายของประเทศไทย จึงต้องมีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) โดยปัจจุบัน

การดำเนินการอยู่ในขั้นตอนของการปฐมนิเทศโครงการ ภายใต้กระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาความเหมาะสมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการแนะนำโครงการ ความเป็นมา วัตถุประสงค์การศึกษา ขอบเขตการศึกษาและแนวคิดในการพัฒนาโครงการเบื้องต้น รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินโครงการ พร้อมตอบข้อซักถามเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นที่ยอมรับ และคลายประเด็นข้อกังวลต่างๆ ของประชาชน ตลอดจนการประเมินผลของกิจกรรมผ่านแบบสอบถามออนไลน์

​ ด้าน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า สำหรับ โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง หากผ่าน

กระบวนแล้วเสร็จทั้งการศึกษาความเหมาะสม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และดำเนินโครงการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ คาดว่าจะมีส่วนช่วยให้ประชาชน ในพื้นที่ตำบลล้อมแรด และตำบลเถินบุรี ให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี และทำให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอีกด้วย

 

ทั้งนี้ โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และจะสิ้นสุดการปฏิบัติงานในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 360 วัน สามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารของโครงการ หรือสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการผ่านทางช่องทางไลน์  @wangbanlao

 

จังหวัดสระแก้ว จัดใหญ่ จัดเต็ม ๒๕-๒๙ เม.ย. ๖๖ “น้อมรําลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ขนทัพการแสดง แสง สี เสียง สุดอลังการ กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

(๒๕ เมษายน ๒๕๖๖) นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ศิลปะกู้ชาติ ศาสตร์คู่แผ่นดิน “น้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา  ๑๖.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย  พร้อมทั้งเผยแพร่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมเอกลักษณ์ของประเทศไทย ยกระดับ มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงอารยธรรม และกระตุ้นการกระจายรายได้สู่ประชาชนผู้ประกอบการในจังหวัด โดย มีนายณัฐรินทร์วงศ์ภิรพัทธ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว นายชรินทร์ภู่ชัย นายอำเภอวัฒนานคร และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน 

สำหรับบรรยากาศในงานพิธีเปิดดังกล่าว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำส่วนราชการ และ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เริ่มด้วยพิธีรำ  บวงสรวง “น้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และต่อจากพิธีรำบวงสรวง ได้มีการแสดงฟันดาบ ตีกลอง และกระบี่กระบอง  จากทีมกองโจรพระองค์ดำ, การแสดงแสง สีเสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอน “ปราบพระยาละแวก”, การ แสดงจินตลีลา “ รากไทย “ จากโรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป.สระแก้ว เขต ๒, การแสดงฟ้อนเอิ้นขวัญ จากโรงเรียนชุมชนบ้าน แซร์ออ สพป.สระแก้ว เขต ๒ รวมไปถึงมินิคอนเสิร์ตจาก เอิ้นขวัญ วรัญญา รวมถึงภายในงานมีสินค้าจากกลุ่ม OTOP สำนักงาน พัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้ว มาจัดแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายอีกด้วย

สำหรับการจัดงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ศิลปะกู้ชาติ ศาสตร์คู่แผ่นดิน “น้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวร มหาราช” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวร มหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ภายในงานมีไฮไลต์การแสดงแสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร มหาราช ภายใต้รูปแบบศิลปะกู้ชาติ ศาสตร์คู่แผ่นดิน ตอน ปราบพระยาละแวก เสภา เดอะมิวสิคัล กำกับการแสดงโดย คุณนพ พร เพริศแพร้ว และมี คุณเลอวิทย์ สังข์สิทธิ์ นักแสดงนำ รับบทเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นอกจากนี้ยังมีนักแสดงอีก มากมาย จากคนในท้องถิ่น นักเรียน รวมถึงนักแสดงมืออาชีพจากทีมสะบัดลายไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ รวมจำนวน ๕oคน ร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการแสดงจัดทำเป็นบทเพลงในรูปแบบการแสดงศิลปะร่วมสมัย เข้าใจง่าย ซึ่งนักแสดงทุกคนจะตีความผ่านบทกวี ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของจังหวัดสระแก้ว ผ่านการละคร ในแบบ เดอะมิวสิคัล เธียเตอร์ อย่างยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการนำสินค้าจากกลุ่ม OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้ว มาจัดแสดงและ จำหน่าย จำนวน ๕๐ บูธ เพื่อกระตุ้นการกระจายรายได้สู่ประชาชนผู้ประกอบการในจังหวัดให้คึกคักอีกด้วย

“Chang Music Connection presents Season of Love Song ครั้งที่ 12” ขนทัพ 16 ศิลปิน พุ่งทะยานเสิร์ฟบทเพลงที่ทุกคนคุ้นเคยบนดวงดาวแห่งรัก ตลอด 16 ชั่วโมง

บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด หรือ CI จับมือ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้าง เดินหน้าสานต่อกับเทศกาลดนตรีที่ทุกคนรอคอย “Chang Music Connection presents Season of Love Song ครั้งที่ 12” พร้อมขนทัพศิลปินมากมายกว่า 16 ศิลปิน หลากหลายแนวดนตรีมาสร้างบรรยากาศแห่งความสุขท่ามกลางลมหนาว จัดเต็มตลอด 16 ชั่วโมง ณ เวเนโต้ สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พร้อมให้ความสำคัญและใส่ใจในสิ่งแวดล้อมตลอดการจัดงาน

Season of love song 12

นายญาณกร อภิราชกมล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน กล่าวว่า หลังจาก Season of Love Song ห่างหายไปเกือบ 2 ปี จากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด และการกลับมาครั้งนี้ได้จับมือกับ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้าง จัดงานภายใต้ชื่อว่า “Chang Music Connection presents Season of Love Song ครั้งที่ 12” เพื่อสานต่อความสนุกแบบจัดเต็มภายใต้บรรยากาศที่คุ้นเคย
ณ เวเนโต้ สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ร่วมด้วยกองทัพศิลปินมากมายที่เข้ามาสร้างความสนุกในบรรยากาศแห่งความสุขท่ามกลางลมหนาว ให้เป็นสมกับงานเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ที่จะส่งท้ายปลายปีนี้

Season of love song 12 at event
บรรยากาศงาน Season of love song 12-1
บรรยากาศงาน Season of love song 12-2

งาน “Chang Music Connection presents Season of Love Song ครั้งที่ 12” ได้ยกทัพศิลปินชั้นนำระดับประเทศที่การันตีด้วยเพลงฮิตมากมายที่จะมาร่วมสร้างสีสัน ความมัน และสิ่งมหัศจรรย์แห่งรัก พุ่งทยานสู่ความฟินกับศิลปินที่ร่วมงานกว่า 16 ศิลปิน อาทิ BIG ASS, BOWKYLION, KLEAR, LIPTA, MIRRR, NONT TANONT, PALMY, POLYCAT, SARAH SALOLA, SERIOUS BACON, SLAPKISS, SLOT MACHINE, TATTOO COLOUR, THE PARKINSON, V VIOLETTE และ ZOM MARIE ที่จะมาร่วมสร้างสีสัน สร้างความสนุก ด้วยบทเพลงที่คุ้นเคย เพื่อเนรมิตรบรรยากาศภายในงานเหมือนกับออกเดินทางไปสัมผัสสิ่งมหัศจรรย์บนดวงดาวแห่งรัก ตลอด 16 ชั่วโมงเต็ม

Bowkylion
Slot Machine
Lipta
Slapkiss

ครบเครื่องจัดเต็มแน่นทุกอรรถรส ทั้งสายป๊อบ สายร็อค สายอินดี้ สายแดนซ์ หรือสายรัก ที่เตรียมมาเสิร์ฟบทเพลงรักที่ทุกคนคุ้นหู และสร้างความสนุกบนดวงดาวแห่งรัก เพื่อสมกับความเป็น Season of Love Song ภายใต้บรรยากาศสายลมหนาวที่ทุกคนคุ้นเคย โดยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษต่างๆ มากมาย รวมถึงอาหาร และเครื่องดื่มมาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็นเทศการดนตรีระดับชั้นนำที่มีบรรยากาศความสนุก และความมันส์แบบครบวงจร

พุ่งทะยานคว้าความฟินปลายปี กับสุดยอดเทศกาลดนตรีแห่งปี “Chang Music Connection presents Season of Love Song ครั้งที่ 12”

โค้งสุดท้ายแล้ว! สำหรับการซื้อบัตรคอนเสิร์ต “Chang Music Connection presents Season of Love Song ครั้งที่ 12” ที่คุณจะได้ร่วมออกเดินทางไปสัมผัสสิ่งมหัศจรรย์บนดวงดาวแห่งรักฟินไปกับกองทัพศิลปินคุณภาพ 16 ชั่วโมงเต็ม ที่จัดขึ้นโดย ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ หรือ CI จับมือ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้าง พร้อมความร่วมมือจากพันธมิตรภาคส่วนต่างๆ กับเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ท่ามกลางลมหนาว ในบรรยากาศแห่งความสุข Chang Music Connection presents Season of Love Song ครั้งที่ 12 “Pink Planet สิ่งมหัศจรรย์บนดวงดาวแห่งรัก 

พบกับกองทัพศิลปินคับคั่งกว่า 16 ศิลปิน ที่จะมาร่วมสร้างสีสัน ความมัน และสิ่งมหัศจรรย์แห่งรักสุดเกินคำบรรยาย พร้อมนำทีมพุ่งทยานสู่ความฟิน โดย BIG ASS, BOWKYLION, KLEAR, LIPTA, MIRRR, NONT TANONT, PALMY, POLYCAT, SARAH SALOLA, SERIOUS BACON, SLAPKISS, SLOT MACHINE, TATTOO COLOUR, THE PARKINSON, V VIOLETTE และ ZOM MARIE เรียกได้ว่าครบเครื่อง เต็มแน่นทุกอรรถรส ทั้งสายป๊อบ สายร็อค สายอินดี้ สายแดนซ์ หรือสายอินเลิฟ ที่เตรียมมาเสิร์ฟบทเพลงรักที่ทุกคนคุ้นหู และสร้างความสนุกบนดวงดาวแห่งรัก

พบกันวันเสาร์ที่ 3 ธ.ค.นี้ ณ เวเนโต้ สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ใครที่ยังไม่มีบัตร พลาดไม่ได้ รีบซื้อด่วน! บัตร Surprise Sheep ราคา 1,300 บาท ต่อบัตร 1 ใบ จำหน่ายจนถึงวันพุธที่ 23 พ.ย.นี้ (จากราคาปกติ 1,500 บาท) และทางด้านบัตร Very V Sheep เริ่มต้นที่ 5,000 – 15,000 บาท ส่วนใครที่มีบัตรแล้ว แต่กำลังมองหาที่พัก พบกับ CAMPING ZONE เอาใจสายชิล ที่เราเปิดให้จับจองพื้นที่สำหรับกางเต็นท์ จำกัดเพียง 200 ที่เท่านั้น! บอกเลยว่าโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆ ห้ามพลาดจ้า! กดซื้อบัตรหรือจองพื้นที่ได้ที่ LINE: @SOLS และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Season of Love Song แล้วเตรียมพุ่งทะยานไปสู่ดวงดาวแห่งรักด้วยกัน!

SoLS12 ขนทัพ 16 ศิลปินคุณภาพ พุ่งทะยานสู่ความฟินเตรียมพร้อมกดจองบัตรขึ้นยาน 12 วันเท่านั้น! 24 ก.ค. – 4 ส.ค.นี้

กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลดนตรีแห่งความสุขที่ทุกคนรอคอย Season of Love Song
ครั้งที่12 มาร่วมออกเดินทางไปสัมผัสสิ่งมหัศจรรย์บนดวงดาวแห่งรัก ‘Pink Planet’ ในวันที่
3 ธันวาคม 2565 ณ เวเนโต้ สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยครั้งนี้ไม่ว่าจะรักแบบไหน สถานะใด ก็
มาร่วมสนุกและเป็นส่วนหนึ่งได้ พร้อมกองทัพศิลปินคุณภาพคับคั่งทั้ง 16 ศิลปิน ที่จะมาสร้างสีสัน
ความมันส์ และสิ่งมหัศจรรย์ แห่งรักสุดเกินคําบรรยาย นําทีมขึ้นยาน SoLS12 พุ่งทยานสู่ความฟิน
โดย V VIOLETTE, POLYCAT, BOWKYLION, NONT TANONT, SERIOUS BACON,
SLOTMACHINE, PALMY, LIPTA, ZOM MARIE, THE PARKINSON, SLAPKISS, MIRRR,
TATTOO COLOUR, SARAH SALORA, BIG ASS และ KLEAR เรียกได้ว่าครบเครื่อง เต็ม
แน่นทุกอรรถรส ทั้งสายป็อบ สายร็อค สายอินดี้ สายแดนซ์ หรือสายรัก บอกเลยว่างานนี้ไม่ควร
พลาด

เตรียมตัวให้พร้อม พุ่งตัวเตรียมกดบัตรขึ้นยานในราคาสุดพิเศษ จนต้องร้องว้าว สําหรับ
สาวกที่รักและต้องการความ VIP มีบัตรให้เลือก ไม่ว่าจะมาเป็นคู่ อย่าง DOUBLE VIP ในราคา
8,000 บาท หรือเป็นกลุ่มเพื่อน 4 คน 4EVER VIP ราคา 15,000 บาท ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่า
จะได้รับสิทธิประโยชน์ความพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ทางเข้างานพิเศษ รวดเร็วทันใจ ที่จอด
ดรถและห้องน้ํา VIP โซนที่นั่งยกระดับ Welcome Drink ของที่ระลึกสุดประทับใจ และฟรี! เข้า
ไปสัมผัสโลก Pink Planet ใน Veneto Suanphueng ได้ก่อนเข้างาน สําหรับบัตรแบบ VIP นี้
เริ่มจําหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แอบกระซิบว่ามีจํานวนจํากัดนะ

แต่เดี๋ยวก่อนสายกระเป๋าแบนแฟนยิ้มก็อย่าน้อยใจไป SoLS12 ยังมีจําหน่ายบัตรในส่วน
ของโปรมาเดี่ยวอย่าง SINGLE SHEEP 1 คน ในราคา 1,200 บาท หรือจะจับมือคนรูZใจ กอด
คอเพื่อนมาแบบ DOUBLE SHEEP 2 คน ในราคา 2,200 บาท เริ่มจับจองได้ตั้งแต5วันที่ 24
กรกฎาคม ไปจนถึง 4 สิงหาคมนี้

สามารถซื้อบัตรทุกโปรโมชั่นได้ที่ LINE @SOLS หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ของคอนเสิร์ตได้ที่ Facebook Fanpage: Season of Love Song งานนี้บอกเลยว่า ห้าม
พลาด!!!!!!

“ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์” แท็คทีม SmyleLandมอบผ้าห่มสุดอบอุ่น สร้างส่งสุขท้ายปีให้น้องผู้ด้อยโอกาสใน จ.ราชบุรี กับโครงการ “ห่ม อม ยิ้ม”

“ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์” จับมือ SmyleLand ส่งความสุข ด้วยโครงการ “ห่ม อม ยิ้ม” มอบผ้าห่ม สีสันสดใส ลายลิมิเต็ด จำนวนกว่า 120 ผืน ให้กับชาวบ้าน เด็กผู้ด้อยโอกาส และเด็กผู้ยากไร้ ที่อาศัยและเล่าเรียนอยู่ในพื้นที่โรงเรียนชายขอบ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เช่น โรงเรียนตำรวจชายแดนบ้านถ้ำหิน และโรงเรียนตำรวจชายแดนตะโกปิดทอง เพื่อสร้างความอบอุ่นป้องกันลมหนาวที่กำลังจะมาถึง

เทพิน อริยปิติพันธ์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารงานลูกค้า บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด หรือ CI และในฐานะผู้จัดคอนเสิร์ต Chang Music Connection presents Season of Love Song ครั้งที่ 12 Pink Planet สิ่งมหัศจรรย์บนดวงดาวแห่งรัก กล่าวว่า นอกจากการส่งมอบความสุขผ่านเสียงเพลงในคอนเสิร์ตที่ทุกคนต่างรอคอย กับเทศกาลดนตรี Chang Music Connection presents Season of Love Song ครั้งที่ 12 Pink Planet สิ่งมหัศจรรย์บนดวงดาวแห่งรักแล้ว บริษัทฯ ยังจัดโครงการพิเศษเพื่อส่งมอบความสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่ยังขาดแคลนในพื้นที่ ตามแนวคิดของบริษัทฯ ที่มุ่งหวังจะเห็นสังคมไทยก้าวหน้าไปอย่างมีคุณภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน

“หลังจากจบเทศกาลดนตรี Chang Music Connection presents Season of Love Song ครั้งที่ 12 Pink Planet สิ่งมหัศจรรย์บนดวงดาวแห่งรัก ทางบริษัทฯ ได้นำทีมส่งมอบความสุขส่งท้ายปี ณ เวเนโต้ สวนผึ้ง โดยร่วมกับ บริษัท เมทะเอิร์น จำกัด หรือ SmyleLand จัดโครงการ “ห่ม อม ยิ้ม” เพื่อมอบผ้าห่มสีสันสดใส ดีไซน์สุดเก๋ ลาย Limited จำนวน 120 ผืน ให้กับผู้ประสบภัยหนาว ซึ่งมีพื้นที่อยู่ห่างไกลและไม่มีเครื่องนุ่งห่มเพียงพอ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายของเรา เพื่อรวมพลังช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และส่งต่อน้ำใจให้กับสังคม ส่งมอบความอบอุ่นให้กับชาวบ้าน เด็กผู้ด้อยโอกาส และเด็กผู้ยากไร้ ที่อาศัยและเล่าเรียนอยู่ในโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนตำรวจชายแดนบ้านถ้ำหิน และโรงเรียนตำรวจชายแดนตะโกปิดทอง เพื่อคลายความหนาวจากสภาวะอากาศที่หนาวเย็นในฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมภายใต้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หลังจากการจัดคอนเสิร์ตเสร็จสิ้น ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ซึ่งก่อนหน้านี้ เราได้จัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม“BEACH CLEAN UP!” เพื่อทำความสะอาดชายหาดและดำน้ำเก็บขยะ หลังจากจบ “The Return of Samed in Love” เทศกาลดนตรีบนเกาะแห่งเดียวในประเทศไทย เพื่อคืนสภาพชายหาดให้กลับมาสวยงามและสะอาดเหมือนเดิมอีกด้วย และในอนาคต เรายังตั้งใจสานต่อแนวคิดการส่งสุขสองเท่า ทั้งสร้างความสุข ความสนุก ความอบอุ่นใจให้กับผู้ชม ที่ได้มาชมคอนเสิร์ต รวมถึงสร้างความสุขส่งต่อให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องเช่นกัน” เทพิน กล่าวในตอนท้าย

เริ่มแล้ว!! “The Return of Samed in Love” เทศกาลดนตรีบนเกาะแห่งเดียวของไทยขนทัพ 11 ศิลปิน ระเบิดความมันส์แบบจัดเต็ม พร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Text

Description automatically generated

บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด หรือ CI พร้อมด้วย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง, สมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ด และหน่วยงานภาคเอกชนทั้งบนเกาะเสม็ดและจังหวัดระยอง ประเดิมระเบิดความมันส์ไปกับเทศกาลดนตรีที่ทุกคนรอคอย“The Return of Samed in Love” เทศกาลดนตรีบนเกาะแห่งเดียวของไทย หลังจากห่างหายไปนานกว่า 6 ปี พร้อมขนทัพศิลปินมากมาย หลากหลายแนวดนตรี ให้ทุกคนได้โดด เล่น เต้น บนน้ำ พร้อมจับมือพันธมิตร ทัพศิลปิน และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม “BEACH CLEAN UP!” เพื่อคืนสภาพชายหาดให้กลับมาสวยงามและสะอาด มั่นใจงานนี้จะสามารถช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเสม็ดให้คึกคักอย่างแน่นอน

นายญาณกร อภิราชกมล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน กล่าวว่า Samed in Love เป็นเทศกาลดนตรีบนเกาะแห่งเดียวที่ได้รับความนิยมระดับต้น ๆ ของประเทศ และในปีนี้ยังเป็นการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ 6 ปีที่ โดยใช้ชื่อว่า “The Return of Samed in Love” ซึ่งบริษัทได้เตรียมความสนุกและความบันเทิงแบบจัดเต็มให้สมกับการรอคอย และยังเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ ประชาชนบนเกาะเสม็ด และพื้นที่โดยรอบให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

“งาน “The Return of Samed in Love” ได้ยกทัพศิลปินชั้นนำของประเทศเจ้าของเพลงฮิตติดชาร์ตหลักล้านวิวมากมาย อาทิ POTATO, COCKTAIL, PARADOX, LOMOSONIC, SEASON FIVE, ATOM, JOEY BOY, BOTCASH, BETTER WEATHER, ONLYMONDAY และ FOOLSTEP ที่จะมาร่วมสร้างสีสันพร้อมให้ทุกคนกระโดด เล่น เต้น บนน้ำ และปล่อยพลังความสนุกกันแบบจัดเต็มกว่า 12 ชั่วโมง บนริมหาดทรายสีขาว ขนาดกว่า 30,000 ตารางเมตร โดยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษต่างๆ มากมาย รวมถึงอาหาร และเครื่องดื่มมาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำความเป็นเทศการดนตรีระดับชั้นนำที่มีบรรยากาศความสนุก และความมันส์แบบครบวงจร ของเทศกาลดนตรีบนชายหาด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญ และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่อง Carbon Neutrality การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ โดยในทุกๆ ขั้นตอนของการจัดงานต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน หรือก๊าซเรือนกระจกไม่ให้เพิ่มเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ และยังได้ขึ้นทะเบียนกิจกรรมเป็น Carbon Neutral Event เพื่อนำคาร์บอนเครดิตมาชดเชย คาร์บอนที่ใช้ในงาน รวมถึงยังมีมาตรการเพื่อดูแลทั้งเรื่องการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การจัดงานของเรามีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เบียดเบียนธรรมชาติให้น้อยที่สุด อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม “BEACH CLEAN UP!” เพื่อเชิญชวนพันธมิตร ศิลปิน
และประชาชนอาสาสมัคร ร่วมทำความสะอาดชายหาดและดำน้ำเก็บขยะ เพื่อคืนสภาพชายหาดให้กลับมาสวยงามและสะอาดเหมือนเดิม” นายญาณกร กล่าว

นางสริญทิพย์ ทัพมงคลทรัพย์ นายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ด กล่าวเพิ่มเติมว่า The Return of Samed in Love ทางผู้ประกอบการ และประชาชนบนเกาะเสม็ด ตลอดจนเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ต่างคาดหวังให้เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา พร้อมทั้ง The Return of Samed in Love ยังจะช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวอีกมากมาย ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยสร้างสีสัน และบรรยากาศให้กลับมา สร้างรอยยิ้มให้เกาะเสม็ดอีกครั้ง

จังหวัดสระแก้ว เตรียมจัดงาน “น้อมรําลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ๒๕-๒๙ เม.ย. ๖๖ จัดเต็มการแสดงแสง สี เสียง สุดอลังการ ลุยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

วันนี้ (๓ เมษายน 2566) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานจัดงานแถลงข่าว “โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ เมษายน 2566 เวลา ๑๖.oo – ๒๓.oo น.” โอกาสนี้ จัดพิธีน้อมรำลึกถึงเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย ตรงกับ ๒๕ เมษายน ของทุกปีโดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมเอกลักษณ์ของประเทศไทย ยกระดับมาตรฐานแหล่ง ท่องเที่ยว เชื่อมโยงอารยธรรม และกระตุ้นการกระจายรายได้สู่ประชาชนผู้ประกอบการในจังหวัด โดยมีนายณัฐรินทร์ วงศ์ภิรพัทธ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว นายชรินทร์ภู่ชัย นายอำเภอวัฒนานคร นายชัยณรงค์รักษารัตน์ผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน

สำหรับบรรยากาศในงานแถลงข่าว นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำส่วนราชการ และ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีบวงสรวงงาน โดยถือฤกษ์๑๗.๐๙ น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอ วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในปัจจุบัน วันนั้น ณ ที่สถานแห่งนี้ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ซึ่งตามตำนานระบุว่า “หลังจาก ที่พระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์แห่งอาณาจักรพุกาม บุกโจมตีกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งแรกเมื่อราวปี พ.ศ. ๒๑๑๒ สมเด็จพระนเรศวร  ซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงเป็นองค์ประกันอยู่ที่หงสาวดี ได้ทรงเสด็จกลับจากอาณาจักรพุกามมาเป็นพระมหาอุปราชปกครอง เมืองพิษณุโลก ต่อมาพระยาละแวกกษัตริย์อาณาจักรขอมเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาในขณะนั้นกำลังอ่อนแอลงหลังจากเพิ่งแพ้ศึก สงครามให้กับอาณาจักรพุกาม พระยาละแวกจึงพยามยามนำกำลังพลเข้าโจมตีพระนครศรีอยุธยาหลายครั้ง สมเด็จพระนเรศวร จึงได้ทรงนำกองทัพไปทำศึกสงครามกับพระยาละแวก และได้มีการกวาดต้อนผู้คนบริเวณเส้นทางเดินทัพหลายครั้ง โดย พระองค์ทรงโปรดให้ตั้งค่ายและสะสมเสบียงที่ค่ายพระทำนบ (ซึ่งในปัจจุบันคือพื้นที่บริเวณ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว)  ภายหลังมีชัยชนะเหนือพระยาละแวกแล้ว พระนเรศวรทรงรวบรวมกำลังพลและทำศึกกับเมืองต่าง ๆ ที่พยามแข็งข้อ จนกระทั่ง พระองค์ทรงประกาศอิสรภาพจากพม่าที่เมืองแครง และทรงรวบรวมกำลังพลทำการศึกจนกระทั่งกอบกู้เอกราชสำเร็จ”

ซึ่งต่อจากพิธีบวงสรวง ได้มีการแสดงชุดที่ ๑ “รำถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และ การแสดงชุดที่ ๒ “ศิลปะกู้ชาติศาสตร์คู่แผ่นดิน ๒๕๖๖” เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย ภายในงานมีสินค้า จากกลุ่ม OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้ว มาจัดแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายอีกด้วย

สำหรับการจัดงาน “น้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา  ๑๖.oo – ๒๓.oo น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ภายใน งานมีไฮไลต์การแสดงแสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายใต้รูปแบบ ศิลปะกู้ชาติ ศาสตร์คู่แผ่นดิน  2566 ตอน ปราบพระยาละแวก เสภา เดอะมิวสิคัล กำกับการแสดงโดย คุณนพพร เพริศแพร้ว และมี คุณเลอวิทย์ สังข์สิทธิ์  นักแสดงนำ รับบทเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นอกจากนี้ยังมีนักแสดงอีกมากมาย จากคนในท้องถิ่น นักเรียน รวมถึง นักแสดงมืออาชีพจากทีมสะบัดลายไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ รวมจำนวน ๕oคน ร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการแสดงจัดทำเป็นบทเพลงในรูปแบบการแสดงศิลปะร่วมสมัย เข้าใจง่าย ซึ่งนักแสดงทุกคนจะตีความผ่านบทกวี ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ของจังหวัดสระแก้ว ผ่านการละคร ในแบบ เดอะมิวสิคัล เธียเตอร์อย่างยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการนำสินค้าจาก กลุ่ม OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้ว มาจัดแสดงและจำหน่าย จำนวน 50 บูธ เพื่อกระตุ้นการกระจายรายได้ สู่ประชาชนผู้ประกอบการในจังหวัดให้คึกคักอีกด้วย  

จังหวัดสระแก้วขอเชิญเที่ยวชมงาน “น้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.oo – ๒๓.oo น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว