กรมการปกครอง ชูบทบาท “แพทย์ประจำตำบล”ร่วมขับเคลื่อนภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน-กรมการปกครอง หนุนบทบาท “แพทย์ประจำตำบล” กลไกสำคัญเดินหน้าภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เร่งเครื่องสื่อสารสร้างการรับรู้ “I HEAR YOUR VOICE เจ็บไข้ได้ป่วย เราได้ยิน” พร้อมสร้างความร่วมมือ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

แพทย์ประจำตำบล เป็นบุคลากรของภาครัฐ ในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้ประชาชน โดยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดการรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบล ดูแลสุขลักษณะในพื้นที่ สังเกต ตรวจตราความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในตำบล ช่วยติดตามและจัดการป้องกันเมื่อเกิดโรคภัย ซึ่งบทบาทอำนาจหน้าที่ของแพทย์ประจำตำบลไม่ได้มีเฉพาะด้านการสาธารณสุขและการอนามัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อย ช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม การปฏิบัติงานให้ทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ให้สัมฤทธิ์ผล โดยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 แพทย์ประจำตำบลได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการจัดการ ทั้งด้านการป้องกันและควบคุมโรคในระดับตำบลและหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่ของแพทย์ประจำตำบลซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และทำให้ประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” กรมการปกครอง ได้จัดทำแคมเปญ “I HEAR YOUR VOICE เจ็บไข้ได้ป่วย เราได้ยิน” เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภารกิจของแพทย์ประจำตำบลในการเข้าถึงประชาชน รับฟังเสียงของประชาชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้แพทย์ประจำตำบลในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า แพทย์ประจำตำบลมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการดูแลและช่วยเหลือประชาชน ด้วยความที่แพทย์ประจำตำบลเป็นตำแหน่งที่คัดเลือกจากผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จึงมีความใกล้ชิดกับประชาชน และเป็นคนแรก ๆ ที่ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือจากการเจ็บไข้ได้ป่วย
ของประชาชนในตำบลและหมู่บ้าน ซึ่งการได้รับรู้ถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างรวดเร็ว ช่วยให้สามารถสังเกตอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ซึ่งกรมการปกครอง ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แพทย์ประจำตำบล โดยได้จัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจำตำบล…การสาธารณสุขเพื่อแผ่นดิน” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำตำบล และ
นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อยอดให้ประชาชนในหมู่บ้านและตำบล ตามหลักการพึ่งพาตนเอง ชูสมุนไพรในท้องถิ่นซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการดูแลรักษาโรคด้วยตนเองได้

ตัวอย่างบทบาทและภารกิจของแพทย์ประจำตำบลที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านแคมเปญ
I HEAR YOUR VOICE เจ็บไข้ได้ป่วย เราได้ยิน” ได้แก่ นางสาวกัญญณัช  แสงคำ แพทย์ประจำตำบล ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ใช้ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยและความใส่ใจอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน และ นายสมบัติ อนงค์พร แพทย์ประจำตำบล ตำบลหันทราย
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่มีบทบาทสำคัญช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบลและหมู่บ้านดีขึ้น ด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยาการแพทย์แผนไทยที่ส่งต่อกันมา  ซึ่งทั้ง 2 เป็น
แพทย์ประจำตำบลที่มีความใกล้ชิด สามารถเข้าถึงทุกคนในตำบล และเป็นเครื่องมือประจำตัวที่สำคัญของแพทย์ประจำตำบลในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”  และทำให้ประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น”
ตามเป้าหมายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

สามารถติดตามวิดีโอแคมเปญ “I HEAR YOUR VOICE เจ็บไข้ได้ป่วย เราได้ยิน” ตั้งแต่วันที่ 1กันยายนนี้ ทาง Facebook Page: The People และ กรมการปกครอง fanpage

#แพทย์ประจำตำบล #IhearYourVoice #เจ็บไข้ได้ป่วยเราได้ยิน #ทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้น
#กรมการปกครอง #กระทรวงมหาดไทย

สวส. ผลักดันเชื่อมธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาชุมชน สู่สังคมที่ยั่งยืน ผ่านโครงการงานรวมพลังเพื่อส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE CONNECT 2022)

สวส. ผลักดันเชื่อมธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาชุมชน สู่สังคมที่ยั่งยืน 

ผ่านโครงการงานรวมพลังเพื่อส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE CONNECT 2022)


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ เพื่อสังคมเป็นประธานเปิดงานโครงการรวมพลังเพื่อส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE CONNECT 2022) พร้อมมอบรับรางวัล SE Connect Award 2022 จำนวน 4 รางวัล แก่ผู้สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านต่างๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565  ณ ลานโปรโมชัน ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กล่าวว่า การจัดโครงการงานรวมพลังเพื่อส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE CONNECT 2022) โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)  เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศไทย และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รู้จักในทุกประเด็นเกี่ยวกับ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” พร้อมรวบรวมผู้ประกอบการกว่า 20 องค์กรมาร่วมเชื่อมต่อธุรกิจ และสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด ‘เชื่อมธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ สู่สังคมที่ยั่งยืน’ 

สำหรับโครงการนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญ ในการแสดงพลังขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่พร้อมผลักดันเครือข่ายใน ด้านธุรกิจ ด้านวิชาการ ด้านการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์ธุรกิจในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม พัฒนาระบบนิเวศด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมกับผู้บริโภคและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ให้วิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม นายจุรินทร์ กล่าว