‘APEC TELEPORT’ at Suvarnabhumi Airport เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล

นิทรรศการ “APEC THAILAND 2022 : Open. Connect. Balance. เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล For Infinite Possibility เพื่อทุก ‘ความเป็นไปได้’ ไร้พรมแดน” ประกาศความพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับผู้นำเอเปค ปี 2565 สื่อสารสร้างการรับรู้ในวงกว้าง ชู BCG Model พลิกฟื้นเศรษฐกิจ สร้างภูมิคุ้มกัน เปลี่ยนผ่านสู่โลกยุคหลังโควิด–19 ที่ยั่งยืน สมดุล และทุกคนมีส่วนร่วม พร้อมโชว์นิทรรศการภาพ ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และเศรษฐกิจไทย ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจโลก ผ่านรูปแบบประตู ‘APEC TELEPORT’ ทั้ง 3 บาน ที่ถูกตีความตามนิยามแนวคิดหลัก Open. Connect. Balance ที่แตกต่างกันออกไป ตอกย้ำบทบาทผู้นำร่วมขับเคลื่อนทิศทางของเอเปคสู่สายตาประชาคมโลก.

โดยนิทรรศการ ‘APEC TELEPORT’ 3 แนวคิด 3 บาน นำเสนอผลลัพธ์ 3 ด้าน ประกอบด้วย
1. OPEN to all opportunities – การอำนวยความสะดวก สร้างโอกาสในด้านการค้าและการลงทุน
2. CONNECT in all dimensions – การฟื้นฟูความเชื่อมโยง โดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยวในทุกมิติ
3. BALANCE in all aspects – การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่สมดุล ยั่งยืน และครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นเปรียบเสมือนประตูบานแรกที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่ไทย จึงได้รับเลือกเป็นพื้นที่ในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ โดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงจนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณ Row W ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ.

 

#APECพร้อมไทยพร้อม #APEC2022THAILAND