Ci สนับสนุนความเสมอภาคภายในองค์กร ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”

Ci สนับสนุนความเสมอภาคภายในองค์กร ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”

นายวุฒิศักดิ์ ศักดิ์ศรีบำรุง ผู้บริหารสายงานธุรกิจดิจิตอล บริษัท ครีทเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” พร้อมนำเจตนารมณ์ดังกล่าวมาเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานในองค์กรณ์มีสิทธิเสรีภาพในด้านต่างๆ อาทิ การแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ การจัดพื้นที่ที่เหมาะสม การประกาศรับสมัครงานและการกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครให้สอดคล้องกับลักษณะงานโดยไม่ระบุเพศสภาพ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำ ภาษาและกิริยาท่าทาง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสียดสี หรือลดทอนคุณค่าของบุคคลทุกเพศ การสรรหาคณะกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในหน่วยงานให้มีความแตกต่างทางเพศเข้าร่วมเป็นกรรมการในทุกระดับ เพื่อพัฒนาสังคมไทยไปสู่สังคมความเสมอภาคอย่างแท้จริง รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เป็นต้น ณ โรงแรม ปริ๊นซ์พาเลซ แขวงมหานาค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

 

 

 

Commu ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ CI ที่จะมาตอบโจทย์การสั่งซื้อแบบไม่ต้องสัมผัส
10 ปีแห่งความสุข...เทศกาลดนตรีเพลงรัก Season of Love Song 10 : A Decade of Happiness