อนุทิน เป็นประธานพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี มอบรางวัลแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น

อนุทิน เป็นประธานพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี มอบรางวัลแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ พระที่นั่งนงคราญสโมสร นายกองใหญ่อนุทิน ชาญวีรกูล ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี โดยมี นายกองเอกทรงศักดิ์ ทองศรี นายกองเอกชาดา ไทยเศรษฐ์ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล โฆษกกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี โดยมี นายกองเอก อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กล่าวรายงาน

.

ในการนี้ ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้มอบ “เครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ”/ “เข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี” ให้บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับกองอาสารักษาดินแดน และมอบ “รางวัลกองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่มีผลงานดีเด่น/ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น” ประจำปี 2566

.

.

.

จากนั้น ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมพิธี โดยหยิบยกความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงพระราชทาน ให้แก่ เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน ในพิธีสวนสนามและพระราชทานธงชัยประจำกอง ให้แก่ กองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2497 ความว่า “ขอให้เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยพยายามฝึกสอนอบรมประชาชน ให้เข้าใจกิจการในหน้าที่ของตน ทั้งในส่วนตัวของบุคคลของครอบครัวของหมู่บ้านที่เขาอาศัยอยู่ ตลอดจนชาติบ้านเมืองในที่สุด เพื่อได้มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน ที่จะช่วยป้องกันภัยอันตราย และรักษาความสงบในท้องถิ่นของตน ด้วยความองอาจ กล้าหาญ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อชาติบ้านเมือง และความเป็นเอกราชของเราจะได้วัฒนาถาวร”

.

.

และได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2567 โดยให้น้อมนำพระบรมราโชวาท มาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกองอาสารักษาดินแดน นโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน อาทิ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, การค้ามนุษย์, การครอบครองและพกพาอาวุธปืน, การพนัน, การจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล, การอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว รวมทั้งดำรงรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสืบไป โดยขอให้ยึดหลัก “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที” เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานยุคใหม่

.

.

จวบจนวันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นับเป็นเวลา 70 ปี ที่กองอาสารักษาดินแดนทำหน้าที่ร่วมกับฝ่ายปกครอง ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เสียสละ มุ่งมั่น อุตสาหะ และพร้อมเสียสละอุทิศตน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติ ดังปณิธานที่แน่วแน่ว่า “ปวงข้าฯ อส. ขอตั้งสัจจา จะปกป้องพารา จนสิ้นใจ”

ปั่น ปัน รัก Care Environment Care Earth โครงการยกระดับให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ 2024
บริษัท Create Intelligence มอบเงินสมทบกองทุนกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช